Rønde Karateklub Vedtægter

Gældende vedtægter for Rønde Karateklub - senest vedtaget ved generalforsamling i marts 2014.

§ 1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Rønde Karateklub.
Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune.

§ 2 Klubbens formål

Klubben har til formål at udbrede læren (teknik, filosofi) om Okinawa Goju Ryu Karate-Do samt medvirke til en bedre kropsbevidsthed og en bedre opbygning af kroppens funktioner.

§ 3 Medlemskab af foreninger mv.

Dansk Okinawa Goju Ryu Karate-Do Association (I.O.G.K.F. DK).
International Okinawa Goju Ryu Karate-Do Federation (I.O.G.K.F.).
Dansk Karate Forbund (DKF).
Dansk Idrætsforbund (DIF).

§ 4 Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller hvilende medlem kan bestyrelsen optage enhver, der har udfyldt tilmeldingsblanketten på hjemmesiden. Optagelsen af umyndige som medlemmer af klubben kræver en accept af forældrene eller værgen. Aktive medlemmer kan deltage i alle klubbens aktiviteter.

Hvilende medlemmer kan deltage i klubbens festlige arrangementer, modtage bladet Oss og lignende klubinformationer.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom blot kræver almindeligt flertal.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 5 Kontingent

Klubbens kontingent foreslås af bestyrelsen og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Forkastes kontingentsatserne, udstikker generalforsamlingen retningslinier for det videre forløb. For aktuelle kontingentsatser henvises til referater fra bestyrelsesmøderne.

§ 6 Udmeldelse og eksklusion

En udmeldelse kan ske skriftligt eller mundtligt til klubbens sekretær.

En væsentlig overskridelse af betalingsbetingelserne anses ligeledes for en udmeldelse.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt om eksklusion. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft mulighed for at fremføre sit synspunkt og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 2/3 af medlemmerne vedtages af generalforsamlingen. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til generalforsamlingen med ret til at fremføre sit synspunkt.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særligt punkt på dagsordenen.
Et medlem, som er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved beslutning på en ny generalforsamling, hvor det kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning af eksklusion.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Enhver generalforsamling er altid beslutningsdygtig, hvis mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede og det uanset antallet af fremmødte menige medlemmer.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar/marts måned, indkaldes med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Formen kan være via hjemmesiden, e-mail eller opslag i træningslokalet.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der måtte ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Hvert aktivt medlem eller dettes forældre/hverve har en stemme, forudsat at vedkommende har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Æres- og hvilende medlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§ 8 Dagsorden

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Godkendelse af kontingent for aktive og passive medlemmer, samt restancegebyr. 
  Instruktører og bestyrelsens sekretær nyder kontingent reducering.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen efter § 11, stk. 4 og 5.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse

De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/4 af de stemmeberettigede sættes under afstemning.

Hvor ikke andet er præciseret, træffes beslutningerne ved simpelt flertal.
På forlangende skal valg og afstemninger foregå skriftligt.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan sagen ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen indføres i protokollen.

§ 11 Bestyrelse

Stk. 1

Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Enhver gældsforpligtelse skal optages af den samlede bestyrelse. For klubbens gæld hæfter dennes formue. Bestyrelsen kan udstede fuldmagter til klubbens daglige ledelse til brug for klubbens daglige drift. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme udslagsgivende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Beslutninger vedrørende klubbens drift orienteres til medlemmerne, efter hvert bestyrelsesmøde.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2

Klubbens bestyrelse udnævner en chefinstruktør, som varetager klubbens formål iht. til §2. Endvidere følger den chefinstruktørbeskrivelse der er udfærdiget i samarbejde med bestyrelsen.

Chefinstruktøren indtræder automatisk i bestyrelsen.

Chefinstruktøren har sammen med bestyrelsesformand ansvar for at indhente underskrevet børneattester fra alle instruktører

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer af sin midte en repræsentant til I.O.G.K.F. DKs repræsentantskab.

Stk. 4

Bestyrelsen består af:

 • formand, kasserer
 • ansvarshavende chefinstruktør
 • sekretær
 • 3 menige medlemmer
 • 1 suppleant

Stk. 5

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for to år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 3 medlemmer. Chefinstruktøren er fast medlem af bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, indtræder suppleanten for resten af det afgående medlems valgperiode.

Stk. 6

Chefinstruktøren vælges af bestyrelsen.

§ 12 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, ansvarshavende instruktør eller sekretær.

§ 13 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det forløbne år og status pr. 31. december til revision.

Driftsregnskabet og status forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 14 Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

På generalforsamlingen skal ligeledes træffes afgørelse om, hvad der skal ske med klubbens formue. Her er simpelt flertal tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal de aktiver, der er i behold, tilgå ungdomsarbejdet i Rønde kommune.

Vedtaget på ordinær generalforsamling i Rønde Karateklub 2014

Copyright 2020 Rønde Karateklub - CVR 31107717 - Alle rettigheder forbeholdes